+1 (604) 445 – 5555 :ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ

اراﺋﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﺎﺟﺮت از اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ

ما پشتیبان شما هستیم

ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﻢ

ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺸﺎوره ﻣﻬﺎﺟﺮت

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﻈﺮی ﻧﯿﺎ

+1 (604) 445 – 5555

ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﻢ

ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺸﺎوره ﻣﻬﺎﺟﺮت

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﻈﺮی ﻧﯿﺎ

+1 (604) 445 – 5555

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ در اﺧﺬ وﯾﺰا ﻣﻬﺎﺟﺮت

مهاجرت استانی

ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎدا

سرمایه گذاری

ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

تحصیل در کانادا

اﺧﺬ وﯾﺰای داﻧﺶ آﻣﻮزی و داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ

استارتاپ

اﺟﺮای اﯾﺪه ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮآوراﻧﻪ

اکسپرس انتری

ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﺪرال، ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﻨﯽ ﻣﺎﻫﺮ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ

ویزای توریستی

   ﺑﺎزدﯾﺪ اﻗﻮام و ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﯾﺒﺎ در ﮐﺎﻧﺎدا

اسپانسرشیپ

اﻗﺎﻣﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪام ﻓﺮد ﻣﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﻓﺮزﻧﺪان واﺑﺴﺘﻪ، ﻫﻤﺴﺮ، ﭘﺪر و ﻣﺎدر، ﭘﺪرﺑﺰرگ و ﻣﺎدرﺑﺰرگ آﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

کار و کارآفرینی

ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺎﻧﺎدا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮد ﻣﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﮐﺎﻧﺎدا را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﻮاره ﺗﺒﺼﺮه و ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد

خود اشتغالی

دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻫﻨﺮ و ورزش ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ۲ ﺳﺎل از ۵ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ را ﺧﻮد اﺷﺘﻐﺎل و ﯾﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﻧﺪ ﺷﺎﻧﺲ درﯾﺎﻓﺖ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﮐﺎﻧﺎدا را از اﯾﻦ روش دارﻧﺪ

عضویت ها

ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﺧﻮاﺳﺖ وﯾﺰای ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟

ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ وﯾﺰا اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮع وﯾﺰای درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻮع وﯾﺰا، روﻧﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم وﯾﺰاﻫﺎ، ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﮐﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺣﺘﻤﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ

ﺗﻔﺎوت ﺳﻮﭘﺮ وﯾﺰا ﺑﺎ وﯾﺰای ﻣﺎﻟﺘﯿﭙﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺎ داﺷﺘﻦ وﯾﺰای ﻣﺎﻟﺘﯿﭙﻞ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺪت ۶ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ اﻣﺎ ﺳﻮﭘﺮوﯾﺰا  ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ (واﻟﺪﯾﻦ، ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﺑﺰرگ) اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۶ ﻣﺎه را دارﻧﺪ

اکسپرس انتری چیست؟

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان وﯾﺰای اﮐﺴﭙﺮس اﻧﺘﺮی، وﯾﺰای ﮐﺎری ﯾﺎ وﯾﺰای اﺳﮑﯿﻞ ورﮐﺮ ﮐﺎﻧﺎدا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد؟

ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰای ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎﻧﺎدا آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﮐﺎﻧﺎدا رﺳﯿﺪ؟

ﭘﺲ از رﯾﺠﮑﺘﯽ وﯾﺰای ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻌﺪ ﭼﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﯿﺘﻮان درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﺪد وﯾﺰا داﺷﺖ؟

آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ و درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻣﯿﺘﻮان اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﮐﺎﻧﺎدا را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد؟

آﯾﺎ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰای ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد؟

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

حریم شخصی

مشتریان راضی

همکاران قابل اعتماد

سال ها تجربه

ما پشتیبان شما هستیم

ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ بفرمایید

+۱ (۶۰۴) ۴۴۵ – ۵۵۵۵

ما پشتیبان شما هستیم

ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ بفرمایید

+۱ (۶۰۴) ۴۴۵ – ۵۵۵۵

آخرین اخبار مهاجرت را در اینجا بخوانید

نام و برنامه های جدید PNP آلبرتا و نتایج قرعه کشی

به ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ ﻧﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺳﺘﺎﻧﯽ آﻟﺒﺮﺗﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ دو…

ادامه مطلب…

صدور ۱۴۰ دعوتنامه مهاجرت در آخرین قرعه کشی BC PNP مختص نیروی کار حوزه فناوری

از ابتدای سال جاری تاکنون، بریتیش کلمبیا بیش از ۱,۱۰۰ دعوت نامه برای داوطلبان صادر کرده است تا درخواست خویش را برای برنامه منتخب استانی ارسال کنند. بریتیش…

ادامه مطلب…

صدور دعوتنامه تحت برنامه PNP انتاریو برای ۷۴۹ نفر از نیروی کار حوزه فنی و سلامت و کشاورزی

ازداوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺘﺎرﯾﻮ و ﯾﺎ دارای ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ، دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﺗﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد…

ادامه مطلب…

Menu